Tėvynė  laikraščio egzempliorius, 1899m. Plymouth, Pa  S.L.A Spaustuvė   /     Tėvynė  periodical,   1899 Plymouth, Pa S.L.A printing-house

Tėvynė laikraščio egzempliorius, 1899m. Plymouth, Pa  S.L.A Spaustuvė /  Tėvynė periodical, 1899 Plymouth, Pa S.L.A printing-house

TĖVYNĖ  /  PATRIA

ARCHYVINĖ PARODA SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 130-MEČIUI PAMINĖTI

LIEPOS 15 D. - RUGSĖJO 30 D., 2017   /   PARODOS ATIDARYMAS ĮVYKS LIEPOS 15 D. 4 VAL. POPIET

 


PARODOS LANKYMAS

LIEPOS 16 - 19  /  10 val. ryte - 8 val. popiet

RUGPJŪČIO 1 - 31  /  Kreiptis telefonu:  917 501 3275 -  Laima Mihailovich

RUGSĖJO 8 - 30  /  Trečiadienis - Šeštadienis, 12 val. popiet - 6 val. popiet

Uždaryta Rugsėjo 13 / 14 / 15 / 16  dienomis

 

SLA visus maloniai kviečia į istorinę / archyvinę parodą Tėvynė paminėti Amerikos lietuvių 130 metų istoriją JAV po Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) vėliava. Parodos atidarymas įvyks šių metų Liepos 15 d., 4 val. po pietų ir tęsis iki 20 val. vakaro.

Parodoje pristatoma SLA archyve saugoma unikali medžiaga, atspindinti organizacijos veiklos evoliuciją nuo jos įkūrimo 1886 metais, Pensilvanijoje. SLA pradžia siejama su Dr. Jonu Šliūpu ir jo redaguotu laikraščiu Lietuviškas balsas, mat pastarojo bendraminčių rate gimė naujos organizacijos idėja. 

Yra keletas svarių priežasčių kodėl paroda Tėvynė yra reikšminga būtent šiandien: 2018 m. Vasario 16 d. Lietuva švęs savo nepriklausomybės šimtmetį, o SLA organizacija buvo viena iš šios nepriklausomybės idėjinių - finansinių ramsčių. Sekanti - tai, kad šiandien ši organizacija yra seniausia vis dar veikianti Amerikos lietuvių draugija. Na ir galiausiai - tai, jog paroda vyks SLA organizacijos širdyje - 307 W. 30th Street NY, NY pastate, kuris 1910 metais tapo draugijos būstine, bei laikraščio Tėvynė raštine/spaustuve.

“Tauta, nežinanti savo istorijos, pasmerkta išnykti.” – rašė pirmosios lietuviškos Lietuvos istorijos autorius Simonas Daukantas. 

Archyvinių dokumentų eksponavimas, tai lyg XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios šeimyninio albumo vartymas - už kiekvieno objekto slypi istorija, už kiekvieno veido - vardas. Pirmoji emigracijos banga į JAV patraukė dėl represinės carinės Rusijos politikos, kalbos, religijos ir žodžio laisvės draudimų. Pirmojo pasaulinio karo negandų ar tiesiog laimės ir geresnio ekonominio gerbūvio siekimo. Atvykę svetimon šalin naujieji emigrantai ilgėdamiesi tėvynės, savo trobos dūmo kvapo, savo kalbos skambesio, savų tradicijų ir papročių pradėjo vienytis į mažesnius ar didesnius susivienijimus, vienu jų ir tapo SLA - savotiškais naujaisiais namais toli nuo namų. 

Per savo ilgą istoriją organizacija išgyveno įvairiausių laikotarpių: buvo pakilimų ir nuosmukių, taikos ir pykčių. Nuomonių skirtumas ženklino modernėjančios, laisvos visuomenės brandą. Naujos tėvynės suteikta laisvė rinktis skatino nuomonių ir veiksmų pliuralizmą. Taip XX amžiaus pradžioje JAV atsirado dvi didelės organizacijos:  Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) ir Susivienijimas Lietuvių Romos Katalikų Amerikoje (SLRKA). Greta veikė ir daugybė įvairaus profilio mažesnių draugijų. Kurios suvienijo jėgas po Antrojo pasaulinio karo, kai Lietuva buvo okupuota, o dalis jos tautos buvo priversta vėl pasitraukti į Vakarus. Šiandien vadinamoji DP generacija vis dar aktyviai veikia per savo vaikus ir anūkus skleisdama ir išlaikydama lietuvišką tapatybę Amerikoje. Tuo pačiu semdamasi naujų idėjų ir padėdama integruotis į pasaulinę visuomenę JAV gyvenantiems trečiosios bangos emigrantams. 

Parodoje bus pristatyti įvairūs istoriniai artefaktai liudijantys praeities realijas: Tėvynė laikraščio originalai, SLA draudiminiai blankai, organizacijos narių sąrašai, SLA originalūs organizacijos antspaudai, buhalterinės knygos, nuotraukos, vienetiniai klišių atspaudai iš išlikusių daugiau nei 2000 originalių laikraščio Tėvynė plokščių, SLA spaustuvėje spausdinti leidiniai (kai kurie datuojami 1904 metais) bei jos knygyne išsaugotos knygos iš įvairių lietuviškų leidyklų JAV bei Lietuvoje. Taip pat korespondencija su SLA nariais, SLA jubiliejiniai albumai, kultūrinių renginiu lankstinukai ir t.t.  Parodoje taip pat bus rodomas Jono Meko filmas Ar buvo karas? - apie lietuvių išeivijos gyvenimą 1950-1953 metais Amerikoje. Niujorko premjera! Filmas lietuviu kalba.

Kažkada SLA įsisteigė kaip draudimo kompanija, kuri ne tik gelbėjo tautiečiams nelaimės atveju, bet ir kaupė kapitalą - šalia nario mokesčio rinkdavo ,,tautiškus centus”, iš kurių buvo leidžiamos knygos, suteikiamos moksleiviams paskolos ir stipendijos, perkamos žemės, statomos bažnyčios, steigiamos lituanistinės mokyklos, remiama švietimo veikla Lietuvoje, bei jos inteligentija. SLA lėšomis buvo išlaikomas vienas iš svarbiausių lietuviškų laikraščių Tėvynė. Bemaž amžių trukusi organizacijos veikla neleido pamiršti tėvynės. 

Šiandien SLA išgyvena transformacijos laikotarpį - atsisakyta šalpos funkcijos, 2015 metais įkurta Sla307 Art Space, kaip SLA meno skyrius, kurio misija: Lietuviškos kultūros pristatymas New York'o kultūriniame kontekste. SLA susivienijimo durys atidarytos visoms lietuvių idėjoms Niujorke. Čia nuo 2015 metų surengtos lietuvių organizuotos ar su Lietuva susijusios paskaitos, koncertai, minėjimai, susitikimai, lituanistinės mokyklos  baigiamasis egzaminas, lietuvių liaudies šokių grupės Tryptinis pasirodymas. Susivienijime dirbantys savanoriai, ne tik užsiima minėta veikla, bet ir rūpinasi pastato rūsyje esančiu didžiuliu organizacijos archyvu bei biblioteka. Artimoje ateityje planuojama atnaujinti senosios būstinės fasadą bei išrūpinti pastatui kultūrinio paveldo (Landmark) statusą. Tam reikia daug energijos bei resursų.  

„Kiekviena tauta pasaulio istorijoje pasireiškia ir išlieka tiek, kiek ji yra davusi jos kultūrai ir pažangai. Savo ruožtu kiekviena tos ar kitos tautos istorinė asmenybė visada reiškia lygiai tiek, kiek ji atsimenama nuolatinėje tautos dabartyje, t. y. “čia” ir “dabar”, nes, išskyrus “čia” amžinąjį “dabar”, žmonija nieko niekada daugiau ir nėra turėjusi tik praeitį ir ateitį, t. y. tik nuolat josios atmintyje besikeičiančius vaizdinius, įsitikinimus, nuomones ir įvykius, kuriuos visada ir neišvengiamai nešiojasi savo kultūrinėje atmintyje, žengdama į tą nuolat tampantį “šiandien” rytojų“. Jonas Balčius, Lokaliniai tyrimai 2005-2006 m.)                  

Tekstas Lauros Zaveckaitės


AČIU!

SLA taryba ir valdyba nori nuoširdžiai išreikšti padėką visiems prisidėjusiems prie Tėvynė parodos organizavimo tiek Lietuvoje tiek Amerikoje: Lietuvos vyriausiajam archyvarui Dr. Ramojui Kraujeliui, Vilniaus universiteto muziejaus direktoriui Dr. Ramūnui Kondratui, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vadovei Giedrei Milerytei-Japertienei, Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojoms Sigitai Baranauskienei bei Neringai Betingienei. SLA savanoriams: Aldonai Marijošienei, Giedrei Stankūnienei, Aldonai M. Gobužienei, Daniui Glinskiui, Jonui Stundžiai. Tautos Fondui bei Sla307 Art Space kolektyvui: Juliui Ludavičiui, Laurai Zaveckaitei, Dainai Mattis.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA)  Tėvynė  spaustuvės darbuotojai - originalus atspaudas  /  original photo transfer print of   print-house    Tėvynė  workers from   LAA archyves

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) Tėvynė spaustuvės darbuotojai - originalus atspaudas  /  original photo transfer print of print-house Tėvynė workers from LAA archyves

 

/  /  /  /

TĖVYNĖ  /  PATRIA

AN EXHIBITION COMMEMORATING THE 130TH MILESTONE OF THE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

JULY 15 - SEPTEMBER 30, 2017    /    OPENING RECEPTION SATURDAY, JULY 15, 4PM - 8PM

 


EXHIBITION VISITING SCHEDULE

JULY 16 - 19  /  10am - 8pm

AUGUST 1 - 31  /  by appointment only:  917 501 3275 -  Laima Mihailovich

SEPTEMBER 8 - 30  /  Wednesday - Saturday, 12pm - 6pm

Closed September 13 / 14 / 15 / 16 

 

We are excited to present a historical and cultural exhibition entitled: Tėvynė / Patria commemorating 130 years of American Lithuanian history unified under SLA, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje. SLA is the acronym in Lithuanian for LAA, the Lithuanian Alliance of America. This exhibition will be on view from July 15 - September 30, 2017 with an opening reception on SATURDAY, July 15th from 4pm - 8pm. The exhibition will take place at the heart of SLA/LAA located at 307 W. 30th Street, New York, NY 10001.

SLA/LAA is the oldest American Lithuanian Organization still active today. The exhibition displays SLA/LAA’s unique and original artifacts and memorabilia, which contextualize the rich historical evolution of the organization from its inception in 1886. SLA/LAA germinated via Dr. Jonas Šliupas’s editorial: Lietuviškas balsas/Lithuanian Voice, where mutual ideas and concerns were shared and the concept of SLA/LAA was born. Eastern Europe’s turbulence in the late 19th and early 20th centuries displaced many Lithuanians from their homeland. This amplified the importance to safeguard language and culture, endow Lithuanian organizations to prosper, and advocate for an independent Lithuania. SLA/LAA became a significant conduit for preservation and political activism establishing chapters across the United States. As a cultural hub, the organization attracted notable Lithuanian activists such as Jonas Basanavicius, Žemaite, Martynas Yčas, Tumas Vaižgantas. With as many as 350 chapters, the primary dissemination of information took form in the newspaper: Tėvynė.  

Launched in 1896 Tėvynė was printed in SLA/LAA’s headquarters and was intended to keep American Lithuanian’s abreast of pertinent information related to Lithuanian culture, politics, economics etc. In more recent publications the use of both Lithuanian and English languages are present. Original copies of Tėvynė will be on display in addition to SLA/LAA insurance forms, member lists, medals, seals, accounting books, photos, correspondence between SLA/LAA members, albums, cultural pamphlets, original Tėvynė printing plates and a selection of books from SLA/LAA’s Collective Library. The library is rich with Lithuanian Literature, especially dating from 1901-1915, when Russian occupied Lithuania was banned from publishing in their native language. This provoked the SLA Collective Library to print their own Lithuanian literature and unify with other American-Lithuanians: the older generation of Idealists, Patriots and the Community to preserve the written language for future generations. As part of the exhibition, you will have an an opportunity to see Jonas Mekas' film Was There a War? - a glimpse into everyday life of Lithuanian immigrants in 1950-1953 America. NY premiere! The film is in Lithuanian language only. 

 

In the graphic arts, photoengraving is used to make printing plates for various printing processes, reproducing a wide variety of graphics including lettering, line drawings, and photographs.
In the summer of 2016 Laura Zaveckaite started working on a rather ambitious project to recover over 2000 Tėvynė / Patria - periodical printing plates and print the more important/interesting ones. On display you will have an opportunity to see the printing plates as well as original re-prints. Prints will be available for purchase to help raise funds for the SLA archives.

 

Over the years SLA/LAA has reshaped itself according to its cultural needs. At one point it transformed from a fraternal coalition to an insurance company, fiscally aiding those in need and investing capital into Lithuanian cultural activities. The organization bought property, built churches, created Lithuanian schools, supported students, orphans and Lithuanian culture.  In 2015, SLA/LAA created Sla307 Art Space as an art department, that organizes art exhibitions, literary events, concerts, lectures and film screenings. 

Today, the building is more than an archive, it is a living organism of a very old culture and a vital component that makes up part of New York City’s culture and history. Next year, February 16, 2018, marks the 100th Anniversary of Lithuania’s Independence, a milestone for all Lithuanians and of SLA/LAA 130th anniversary, who was a seminal advocate for Lithuania’s independence and preservation.

Written by: Daina Mattis

S18A7766.jpg
S18A7705.jpg
S18A7763.jpg
S18A7642.jpg

 

THANK YOU!

LAA directors and officers want to thank all of those, in Lithuania and the USA who contributed to this outstanding exhibition: Dr. Ramojus Kraujelis a Chief Archivist of Lithuania, Dr. Ramūnas Kondratas a director of Vilnius University Museum, Dr. Giedrė Milerytė-Japertienė a senior researcher at Lithuanian Studies Research Department along with Sigita Baranauskienė and Neringa Betingienė colleagues from the Lithuanian Central State Archive. SLA volunteers: Aldona Marijošienė, Giedrė Stankūnienė, Aldona M. Gobužienė, Danius Glinskis, Jonas Stundžia. Lithuanian National Foundation. Sla307 Art Space volunteers: Julius Ludavičius, Laura Zaveckaitė, Daina Mattis.